Výběr správného pozemku a stavba rodinného domu

08.06.2017 13:37

Stavba rodinného domu

Nechcete kupovat starý dům a trápit se z oparavami? Budete raději stavět?

 

Většina lidí řeší jak bude dům vypadat, kolik bude mít místností atd. To je dobře, ale ještě důležitější je výběr pozemku.

 

Výběr pozemku

Řekl bych, že správný výběr pozemku je tím nejdůležitějším rozhodnutím. Umístění, ruch z okolí, dojezd do (škola, obchod, centrum), zeleň. Na stavebním úřadě si ověřte, že pozemek je územním plánem schválen k výstavbě rodinného domu. Stejně důležitá jsou i omezení týkající se ochranných pásem a regulace výstavby. Nepříjemné by bylo překvapení například s budoucí stavby průmyslového areálu v blízkosti Vašeho domu.

Dále z výpisu nemovitostí na katastru zjistíte, neváznou-li k danému pozemku věcná břemena či zástavní práva, předkupní práva nebo dokonce není li na nemovitost uvalena exekuce

Pozemek by měl být orientován nejlépe na jižní stranu. Velká svažitost pozemku navýší rozpočet o terénní prace nebo stavby opěrných zdí. Vstupní prostory domku je dobré orientovat na méně slunné světové strany. Okna z obytných prostor, zejména obývacího pokoje by měla být orientována s výhledem do zahrady. Vnitřní dispozice je ovlivněna okolní zástavbou. Vzájemné odstupy staveb jsou definovány stavebním zákonem. Velikost domu by měla odpovídat nejenom velikosti parcely a rodiny, ale i vašim finančním možnostem. Na místě je také zvážit velikost zastavěné plochy domu. 150 m2 je maximální rozměr, při kterém stačí ohlášení stavby namísto stavebního řízení se stavebním povolením. Již při výběru parcely byste měli mít alespoň hrubou představu, jaký dům chcete postavit.

Inženýrské sítě


Pozemek máte, jde se na to. V případě že pozemek není připojený, je potřeba opatřit připojení na inženýrské sítě. Jde o plyn, elektřinu, vodovod, kanalizaci.

Bez elektřiny a vody se neobejdete ani během stavby, ta je zapotřebí řešit okamžitě. Přípojka nízkého napětí bývá u parcel, kde se připravuje rozsáhlejší výstavba rodinných domů, samozřejmostí. V případě, že chcete stavět na osamocené parcele nebo ve starší zástavbě, může nastat situace, že vám rozvodné závody sdělí nedostatek místního příkonu pro váš dům. V takovém případě vás mohou nutit k příspěvku na elektrifikaci či na instalaci nové transformační stanice. To by stavbu prodražilo o desítky nebo až stovky tisíc korun.

Voda, cena přípojky vody je závislá na vzdálenosti napojení. Vodu je možné získat i z vlastního vrtu. Je vždy zapotřebí zohlednit finanční náročnost. Splašková voda se může zachytávat do vyvážecí žumpy nebo se likviduje vsakováním pomocí čističky odpadních vod anebo vypouštěním do vodoteče. Použití čističky je nutno předjednat na příslušných úřadech, které posoudí vhodnost pro podmínky vaší parcely. Schvalování studny nebo čističky podléhá zvláštním předpisům vodoprávního řízení.

Plyn

Není-li na pozemku plyn, zvažte jiné alternativy vytápění - dřevo, tepelná čerpadla, uhlí, elektřinu nebo u pasivních domů solární energii. Vše podle vašich finančních možností a vztahu k životnímu prostředí.


 

Typový nebo individuální projekt? 

Toto rozhodnutí je na každém z Vás. Tady rozhodují nejen finance, ale i vlastní dovednosti. Firma která nabízí katalog zajímavých nemovitostí. STAVEBNICE RD, s.r.o.

 

Stavební povolení

Na většině stavebních úřadů mají podklady se seznamem institucí, jejichž souhlas je potřebný pro vydání územního rozhodnutí. Podmínkou získání souhlasu či povolení je úhrada poplatku daného zákonem za příslušné řízení.

 

Nový stavební zákon umožňuje řešit souhlas s výstavbou několika způsoby: 

  • U rodinných domů se zastavěnou plochou do 150 m2 lze řešit souhlas se stavbou tzv. ohlášením stavby. Součástí ohlašovací povinnosti jsou kromě projektové dokumentace stavby, dokladů o vlastnictví pozemku, souhlasy kompetentních veřejnoprávních orgánů a správců sítí a souhlasy všech dalších účastníků řízení (což jsou především sousedi). Není-li vaše podání ke stavebnímu úřadu kompletní, nebo má nějaký nedostatek, úřad vám do 30 dnů oznámí nesouhlas se stavbou. Je–li vše v pořádku a stavební úřad se do 40 dnů neozve, můžete začít stavět.

  • Větší domy nad 150 m2 musí projít územním a stavebním řízením. Doporučujeme požádat stavební úřad o výjimku ze zákona s možností řešit obě řízení najednou. Stavební řízení je obdobné jako ohlášení, jen s tím s rozdílem, že účastníky stavebního řízení si obesílá stavební úřad sám, vy mu pouze dodáte seznam sousedů formou výpisu z katastru. Stavební a územní řízení je delší z důvodů zákonných lhůt k odvolání účastníků řízení a nabytí právní moci povolení.

  • Nový stavební zákon umožňuje ještě třetí cestu, kdy si stavebník najme tzv. stavebního inspektora, který místo stavebního úřadu ověří projekt a ostatní náležitosti a na úřad pouze oznámí povolení stavby. Seznam stavebních inspektorů je v kompetenci krajských obchodních soudů.

Doporučuji navštívit stavební úřad a poradit se, která z variant je ve vašem konkrétním případě nejlepší. Pokud nenarazíte na nečekaný problém nebo nepřátelské sousedy, není vyřízení stavebního povolení složitá záležitost. Vyžaduje pouze průměrnou psychickou odolnost pro jednání s úřady.  

 

Komplexní financování Vám zajistí Lenysreality s.r.o.

 

Na konec pár paragrafů.

Ochrana majetku a zdraví před započetím výkopových prací

Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb je dána pro stavebníka § 152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života, zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.

§ 182, § 183, § 184

Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení 

§ 182

    (1) Kdo úmyslně ohrozí provoz
a) veřejného telekomunikačního zařízení, zařízení držitele poštovní licence nebo zařízení pro hromadnou veřejnou dopravu,
b) ochranného zařízení proti úniku znečišťujících látek,
c) zařízení energetického nebo vodárenského,
d) veřejného ochranného zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě,
e) podmořského kabelu nebo podmořského potrubí,
f) obranného nebo ochranného zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům, nebo
g) podobného obecně prospěšného zařízení,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

    (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 poruchu provozu obecně prospěšného zařízení, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

§ 183

    Kdo úmyslně zničí nebo učiní neupotřebitelnou zřetelně označenou značku bodu astronomicko-geodetické sítě nebo základního nivelačního bodu nebo opěrného gravimetrického bodu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

§ 184

    Kdo z nedbalosti ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení (§ 182 odst. 1), bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem.

K § 182, § 183, § 184

    Uvedené ustanovení chrání zařízení sloužící provozu veřejných služeb a sítí. Poštovní licence - viz zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, telekomunikační zařízení, viz zák. č. 151/2000 o telekomunikacích. 
    V praxi se vyskytují zejména nedbalostní formy tohoto trestného činu podle § 184 v podobě překopnutí telekomunikačního nebo elektrického kabelu při stavebních pracích, případně u trestných činů v dopravě přeražení závor, které jsou zabezpečovacím zařízením ve smyslu tohoto zákona (srov. rozhodnutí č. 16/73 Sb. rozh. trest).

 

Zdroj: internet, ČEZ, Innogy, Sčvak, CUZK, www.domysnu.cz/