Zelená úsporám

19.01.2017 12:54

Dotace – zelená úsporám

Tento program Ministerstva životního prostředí, spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje rekonstrukce rodinných i bytových domů se snížením energetické náročnosti . Výměnu nevyhovujících zdrojů pro vytápění a využívání obnovitelných zdrojů. Nové kotle, zateplení budov a střech, výměna oken a dveří.

Cílem programu je zlepšit stav životního prostředí, snížení emisí a skleníkových plynů (především emisí CO2), ale také zvýšení kvality bydlení.

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 – 2020. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Zelená úsporám, Tomáš Prejza realitní makléř

Kdy zažádat o dotaci?

V rámci programu jsou podporovány úpravy, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov. Zateplení obvodových zdí, výměny oken a dveří. Výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností, výměna neekologických kotlů, ekologicky šetrné zdroje a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje, realizace zelených střech. Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

Program je určen pro:

 • rodinné domy

 • bytové domy

OBLASTI PODPORY PRO RODINNÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových zdí, střech, stropy, podlahy

 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje

 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

 • podpora na využití tepla z odpadní vody

OBLASTI PODPORY PRO BYTOVÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další.

B. Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností *

 • dotace na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu zelených střech

 • dotace na využití tepla z odpadní vody

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje

 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla

 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

 • na využití tepla z odpadní vody

   

  Kdo si může zažát?

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných a bytových domů, tedy např.:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající

 • společenství vlastníků jednotek

 • bytová družstva

 • města a obce (včetně městských částí)

 • podnikatelské subjekty

 • případně další právnické osoby

   

  Jak a kam poslat žádost?

Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky prostřednictvím webového rozhraní informačního systému programu. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. https://www.sfzp.cz/